Prevenció amb l’amiant

EDITORIAL:

Bona part dels edificis que hi ha a Andorra estan construïts amb amiant. Era un material que es feia servir de manera habitual fins que es va descobrir que té propietats tòxiques quan es manipula. En cap cas, però, hi ha cap mena de perill per als residents en un bloc on s'hagi emprat aquest silicat mineral.

La precaució s'ha de tenir amb qui hi entra en contacte directe. El problema que es planteja ara per a les constructores i les empreses de residus que l'han de retirar és que no se sap exactament en quins immobles n'hi ha. I és necessari saber-ho. Exigeix prendre unes mesures específiques per evitar que la persona que s'hi exposa es pugui contaminar. L'Associació de gestors de residus reclamava ahir un estudi per establir un cens amb les edificacions que es van fer amb amiant per poder actuar, amb els protocols que es marquin, amb la prevenció necessària perquè no hi hagi riscos per a la salut dels treballadors.

L'únic que és clar és que les construccions aixecades després del 2002, quan es va prohibir usar amiant a Espanya, estan lliures d'aquest problema, però queda la incògnita de la utilització que se'n va fer fins aquell moment. A França la prohibició s'havia dictat el 1997. Els països veïns són els principals subministradors de components per a la construcció i l'amiant era un material barat i molt bo com a aïllant, motiu pel qual se sospita que hi ha molts edificis on es va col·locar durant els anys setanta i vuitanta. Mentre no se sàpiga quants i quins, són els operaris els que hauran de córrer el risc de trobar-se inesperadament un material que si es respira, perquè es descompon en pols, pot tenir repercussions greus per a la salut. La preocupació en el sector ha crescut perquè ara s'ha incrementat el nombre de rehabilitacions i la possibilitat d'actuar sense les mesures adients en una construcció que pot emanar substàncies tòxiques. Sembla evident que s'ha de fixar el mapa de l'amiant al país i que hi intervingui l'administració, per la responsabilitat que li correspon per vetllar per la salut pública, i el sector implicat, que és qui millor pot inventariar les construccions existents, la situació en què es troben i com es van aixecar. Sense conéixer l'ús que se'n va fer no es pot avançar el grau del perill potencial i per això és més segur per a tothom saber l'abast del problema que s'ha d'afrontar.
DIARIANDORRA.AD