La gestió dels residus de la construcció i dels pneumàtics, prioritats de Medi Ambient

2018 - Durant aquest any es faran accions encaminades a millorar la gestió que es fa de les pedres i terres i de la runa i una anàlisi de les rodes usades

El departament de Medi Ambient del Govern vol incidir, de cara a l’any que ve, en la gestió dels residus procedents de les obres i dels vehicles. D’aquesta manera, es volen fer accions encaminades a millorar la gestió que es fa de les pedres i terres i de la runa, d’una banda, i dels pneumàtics usats, de l’altra.

Així, tal com explica el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, fins ara en el cas de les obres majors en què es generessin pedres i terra calia que els responsables dels treballs dipositessin al Govern una garantia, un aval. Rossell recorda que aquesta iniciativa es va tirar endavant en un moment en què al país hi havia molts moviments de terres i pedres i no sempre amb una gestió adequada d’aquests residus.

Amb el pas dels anys el volum de terres i pedres que s’han de gestionar arran d’obres ja no són els mateixos i a més s’ha comprovat que es fa de la manera correcta. Per tant, el que es planteja de cara al 2018 és fer un canvi en el reglament per simplificar els tràmits, de tal manera que per a les obres majors ja no calgui dipositar aquest aval. Pel que fa a la runa, el que es pretén, en línies generals, és avaluar si cal regular més específicament la gestió que se n’ha de fer en les obres menors, tal com remarca Rossell. D’aquesta manera, el que es farà en un primer moment és analitzar, juntament amb els gestors de residus, si la runa procedent de les obres menors els estan arribant o no perquè ells en facin el tractament escaient. Un cop es tinguin aquestes dades es decidirà si cal fer alguna modificació reglamentària per fer més incidència en la gestió d'aquest producte. Es tracta, en definitiva, “d’incidir sobre la runa per no trobar-la al medi”. Pel que fa a les obres majors, en principi es mantindran els requisits actuals.

D’altra banda, i pel que fa als vehicles, el que es vol és evitar l’impacte que tenen sobre el paisatge, especialment quan es fan els canvis de pneumàtics. En aquest sentit, l’objectiu seria el d’avaluar quina és la gestió que s’està fent en l’actualitat quan a un vehicle se li canvien les rodes i, en funció de les conclusions es podrien tirar endavant accions encaminades a què aquest residu no acabi impactant sobre el medi.

Rossell ha recordat que aquestes accions s’emmarquen en el Pla Nacional de Residus 2017-2020 amb la voluntat de minvar l’efecte que aquest tipus de residus puguin tenir sobre el medi ambient.


Font i imatge: ara.ad